Hartritmestoornissen

De merkekommisje woe net mei de priis sitten bliuwe. Dus de puzelders krigen twa dagen útstel. It wurd wat socht waard wie HARTRITMESTOORNISSEN. De 1e priis is foar Jelte de Leeuw en de 2e priis foar de famylje Spykstra.