Harrejasses

Fan boppen en fan ûnderen wiet, mar de hiele dei wille foar groep 4,5 en 6 fan de TDS. Hja gongen mei de bus in dei nei Lauwerseach, nei de Natuurschool foar in prachtich programma. En dy rein? Dat koe dizze bikkels neat skele, it wiene de begelieders dy’t nei hûs woene!