Happy stones foar KiKa

Femke de Vries hat har net ferfeeld yn de krystfakânsje. Se hat Happy Stones makke en oan de doar ferkocht yn Idaerd. Minsken mochten sels witte wat se betelje woene. De opbringst is €140 euro wurden en is oermakke nei KiKa.