Happy New year for you and me

SwinSwette iepene 2011 mei in nijjierskonsert fan it Bogerman Kamer Orkest. In tsjerke fol minsken mei it ‘Darling, they play our tune syndrome’ harken nei muzyk spile troch learlingen fan it Bogerman kolleezje fan Snits. Mei harren muzyklearaar Anne Oosterhaven makken se der in brûzjende middei fan.