Happy Easter

It peaskewykein is goed begûn foar de bern fan TDS. Nei’t de peaskehazze op skoalle aaien ferstoppe hie, koene de bern dy’t it gouden aai fûn hiene efkes mei de peaskehaze op’e foto. Oant ein fan de moarn hiene se noch lekkere peaske brunch.
In lekkere start fan it peaskewykein mei tank oan de Jumbo Grou.