Hanna Richtje

Do hast twa lytse hantsjes
lit ús neist dy rinne
Dan liede wy dy rûn
oansts seist:
No kin ik it wol allinne