Handwerktentoanstelling Joure

Yn ús doarpen binne der in soad froulju dy’t nocht ha oan hantwurkjen. In oantal froulju fan de Vrouwen van Nu hat foar de handwurkeksposysje yn Joure hjir wurk foar ynlevere. Dizze eksposysje is kommende woansdei en tongerdei te besjen yn Joure. Elkenien is wolkom