Haak oan by de Haak Inn

Op tiisdeitemoarn 23 febrewaris is der wer in gesellige Haak Inn moarns 9.30 oere yn ‘e winkel fan Blijke( Eskeblom). Elts is frij om te kommen en te gean. Fansels mei der ek breide wurde, as in oare kreative hobby.
In bydrage foar de kofje en koeke is it iennichste wat fan de dielnimmers frege wurdt (€2,00)