Haak Inn

Op tiisdeitemoarn 26 jannewaris sil der wer in gesellige Haak Inn plak fine by Blijke. Dizze kear op in tiisdei te moarn om’t sa ek de froulju dy’t nei de gymnastyk geane, de gelegenhyd jaan om te kommen.
Jim binne dy moarn fan herte wolkom om 9.30 oere by Blijke Vellinga, Haedstjitte 35 (de âlde Eskeblom winkel)