Haak Inn op ynfomiddei Vrouwen van Nu

Sneon 19 september is yn de Greidhof de ynfomiddei fan de Vrouwen van Nu Reduzum.e.o. Jim binne dizze middei wolkom om mei te dwaan oan allegear leuke ferrassende workshops. Foar jong en âld, grut en lyts.
Der is in Haak Inn. Kist haken, of wolst it leare, kom dan del. Ek kin der meihaakt wurde oan de grutste tekken fan de wrâld.
Kom sneon dus foar allegear gezellichheid by de Vrouwen van Nu.