Haak in by de Haak Inn

De earste haak-inn hat west. Mei in tige goeie opkomst. Kommende woansdei 25 novimber moarns fanôf healwei tsienen stean de doarren fan de Eskeblom wer iepen. Elk waard nocht hat kin inhaken op dizze moarn.
Elk is wolkom,in bydrage foar de kofje en koeke is it ienichste wat fan de dielnimmers frege wurdt.