Guus Terpstra wer de earste

It earste ljipaai fan it doarp is juster fûn troch Guus Terpstra. Foarich jier wie hy ek “de earste”. Doe fûn der op 12 maart in twake. Hjoed hat er it aai oan kafeebaas Jeroen van Dijk oerlange.