Gurbe mist syn stien

De bliere stien is foetsie  Gurbe hat hjir al fertriet fan. Hy is noch oan it sykje west mar koe, krekt as de bern, neat fine. It jonkje en famke fan it Sutelplak stean der op mei in gouden wolk. 
Gurbe is hiel benijd wêr as de stien útfanhûs west hat.