Gurbe mist syn boarters maatsjes

Allinich puzzelje, allinich bûten boartsje.Wat is it dochs stil by de Bernewrâld en it Sutelplak. Oh sa spitich dat Gurbe net boartsje kin mei alle bern fan de Bernewrâld. De liedsters ha foar alle bern in map fol nifelwurkjes klear makke en rûn brocht, om witte te litten dat sy de bern misse! Hooplik komme de bern gau wer by Gurbe te boartsjen.