Groetnis fan it Amelân

Nei in soad spanning foarôf, wie it fannemoarn dan lang om let safier. De bern fan groep 7 en 8 binne foar in pear dagen ôfset nei it Amelân. En dêr wurdt fansels fan alles belibbe.