Groeten út Frankryk

Feest yn Reduzum mar it liket wol feest yn Frankryk. De Tour de France komt hjir del. Yn de Buorren tilt it op fan Frânske winkeltsjes. En foar fertier kinne we nei de Moulin Rouge as op ien fan de ferskate terraskes.
Hawwe jim sels noch leuke merke foto’s makke? Stjoer se dan nei redactie@reduzum.com