Groeten uit

Op fakânsje nei La Gardenia, Tuinesie as earne oars yn Verwegistan? Eartiids stjoerden minsken inoar in kaart fan harren fakânsje plak.
Dizze moaie kaart is fan in iuw ferlyn. Wanskiklik 1e wrâldkriich.
Hawwe jimme ek sa’n moaie kaart foar ús mei de groeten út Reduzum? Of wês kreatyf mei dyn kamera as mobyltsje en meitsje in aardige fotokaart. Stjoer dy op nei redactie@reduzum.com.