Grienkontener net lege, âld papier foar in part

Reduzum is no hielendal net mear  berikber fanôf de Trije Romers.  De grienkonteners  binne hjirtroch hjoed stean bleaun. De mannen fan de  âld papierwein, hawwe de wein earst opmetten, koene krekt troch de tunnel. It âld papier is foar in part hjoed ophelle.
As der nijs is oer it leechje fan grienkontener dan melde we dit op site.