Grannie 2 grannies

Moandeitemiddei en jûns, 14 maart, sille de Vrouwen van Nu wer los. Gast binne de Grannies2grannies, in wurkgroep fan Fryske beppes, dy’t grannies yn Uganda stypje. De grannies wolle hiel graach komme, want ek sy steane al in skoft op non-aktyf, wylst it libben yn Uganda wol troch giet. Ien fan har is âld Redúster Klaske Duursma- de Boer. Wolle jim witte wat dizze Grannies dogge? Kom dan ek, opjaan kin by giestmei@gmail.com