Gouden griper foar Oeltsje Velstra

Alle dagen rint Oeltsje Velstra mei hûntsje Silke in rûntsje de bult om, al sân jier. Underweis rommet er dan alle rommel op. Sa fûn er in jier lyn in identiteitskaart.
Nei oanlieding fan it ferhaal fan dizze fynst krige hy de Gouden griper útrikke troch de gemeente Ljouwert.