Goud en hout by Tribulet

Mei de iepen bedriuwedei hawwe jim al by Tribulet troch de doar sjen kind. Dirk van der Goot is goudsmid mar hat ek in soad ûnderfining mei it bewurkjen fan hout. Nijsgjirrich? Nim dan ris kontakt op mei Tribulet