Goeiemorgen

Fannemoarn healwei sânen stiene master Evert en master Arnold by Bauke en Adri op ‘e stoepe. Net foar boadskippen. Hja brochten in ‘dankjewol’ ontbijt yn ferbân mei it ophâlden fan ‘e winkel. Bauke en Adri wiene tige ferrast sa’t jimme sjen kinne.
Skoalle wol op dizze wize tank sizze en harren in soad wille en sûne jierren tawinskje.