Noflike fakânsje!

De fakânsjetiid is oanbrutsen…….de koffers binne pakt en de fytsbannen plakt. En wêr’t jimme ek sitte, lizze as omdobberje, lit jimme út en trôch wat fan jimme hearre???
Yn 2002 hawwe bewenners fan de Buorren en Haven mei-elkoar op fakânsje west nei Buorrenaire. In djoer grapke, mar lokkich wie der in jildsjitter……..
Noflike fakânsje allegearre!!!!
(video niet via mobiel zichtbaar)