Goedt foud

De merke , it duorret noch sân moannen en dan is it wer safier. Feest yn de trije doarpen.
It thema fan dit jier is ‘Goedt foud’.