Goedt foud

De merkefersiering is goedt foud, merkewaar is goedt foud.
Mar foar de bern wie it fannejûn allinich mar goed. Der wie lekkere patat. En folwoeksenen en bern koene op de kofferbakmarkt har oertallich guod ferkeapje.