Goed gokt

“No wat in ferrassing sis! Dat hie ik fansels nea tocht. Ik tink ik doch in gok (gewoan foar de aardichheid) en ha der ek net mear by stilstien!”, is Ylse Kleefstra har reaksje op it winnen fan it Redúster mûsmatsje. Lês fierder