Glêsskea troch earrebarre

Tongersdei hat de earrebarre de lytse poppe Arjan by Remco en Hillechien oan de Stânfriesstrjitte brocht. By it wer opstigen moat der wat mis gongen wêze, om’t de fûgel troch it rút flein is. En dêr sit er no noch hieltyd. Arjan’s geboortesite