Glêsiel útsette

Hjoed kamen fjirtjin Fryske beropsielfiskers nei Reduzum om harren part fan de glêsiel op te heljen. Troch it útsetten fan mear as 2,5 miljoen glêsieltsjes wurd de ielstân de kommende jierren foarútholpen.
Omrop Fryslân makke opnames foar radio en tillevyzje