Glêsiel útsette

Fannemoarn hat in frachtwein út Frankryk in partij glêsiel brocht by Fisker de Jager. Hjir fûn de ferdieling plak ûnder in oantal Fryske beropsielfiskers .Troch it útsetten fan mear as 2,5 miljoen glêsieltsjes wurd de ielstân de kommende jierren foarútholpen.