Glêde diken

Der komt wer in nije kâlde perioade oan. Mei froast, snie en alles wat dêr by heart. Hawwe jim sâlt yn hûs foar de oprit of glêde stoepen? Handelsonderneming Sjoerd de Boer hat noch genôch sâlt op foarrie.