Gjin tastimming foar geitehâlderij

De gemeente Ljouwert jout gjin tastimming foar grutskallige geitehâlderij. De ôfstân fan de stâl ta de beboude kom fan Reduzum is sa’ n 200 meter. Dy ôfstân foldocht net oan de oanbefelling fan it RIVM. Ek wurdt oanjûn dat op basis fan ‘het voorzorgsbeginsel’ gjin meiwurking troch Ljouwert jûn wurde sil oan in geitehâlderij by Reduzum.
Sjoch de spesjale side hjiroer.