Gjin Peaske sûnder lamkes

Skiep, geiten, hinnen, in hûn… by Sietse en Alie Keizer yn Idaerd is it in gesellige bisteboel. Kom Fierder! mocht wol komme te filmjen. Sa kinne jim ek meigenietsje fan de lamkes.