Gjin nijs is ek nijs

De fakânsje stiet foar de doar, in perioade dat der net sa folle nijs is fan út de ferienings.
Fansels bart der noch fan alles yn Friens, Eagum, Idaerd en Reduzum. Kin jo kat in leuk keunstje, hat jo plant wol hiel aparte blommen, hat de buorman einliks die snoek fan in meter fong. As ha je wat oar leuks te fertellen? Wy binne nijsgjirrich, dus mail mar mei de redaksje.
Mei mear as 1000 eagen en earen moat it slachje.