Gjin âlde kij út de sleat helje

Jan Galama docht it op’t heden rêstich oan. Dat is in wierheid as in ko. Hy fermakket him thús no as hobbyboer. Dêr’t er efter hûs syn trije droege kij weidzje lit.