Gjetsje Marie

Dyn eachjes gean iepen
en sjogge nijsgjirrich yn it rûn.
Wolkom leaf lyts famke,
do hast dyn thús hjir fûn.
Wêz wolkom yn ús Mûzehûs