Gjalt de Groot fertelt…

Gjalt de Groot fan Holwert is in man fan de natoer. Hy fertelt der net allinnich oer, mar hat hjir ek in tal boeken oer skreaun. Moarntemiddei sil hy by de ANBO op syn eigen wize fertelle oer hoe’t de natoer him dwaande hâldt.
Elkenien dy’t dizze gesellige middei bywenje wol, is wolkom.