Giest oare kear ek mei?

12 minsken kamen op de aksje fan Giest mei ôf. Se ha fan ‘e middei yn Jorwert genoaten fan de foarstelling Skûlje yn Jorwert. Jan Arendz, Marijke Geertsma en Wiebe Koldyk nimme de taskôgers mei nei Jorwert tidens WO II, in drege tyd, ek hjir.
Nei ôfrin koe it publyk noch efkes neiprate yn it café. In tige slagge middei.