Giest mei nei….de film

Hast ek wol ris sin om der efkes op út? Noflik, mei in pear oare froulju?
De vrouwen van Nu hawwe in kommisje yn it libben roppen dy’t leuke útstapkes regelje wol. Foar alle froulju út Reduzum, Friens, Idaerd en (fiere) omstreken.
Giest freed 23 jannewaris mei nei de film Gooische vrouwen yn Ljouwert!