Giest mei docht mei! Nimsto ek wat mei!

Woansdei 10 desimber fersoarget it iendeisbestjoer ‘de Akwajoggers’ in gesellige jûn foar de leden van de Vrouwen van Nu yn it Lokaal.
Giest mei! wol graach mei jim oan dizze jûn in lytse aksje fêst knope.