Geunstich ferfolch keunstiisbaan

De keunstiisbaan wie foar de iisklub in boppeslach. Wat ha de bern der in wille op hân. As it oan de KNSB leit bliuwt it dêr net by.