Gespot

De skoalbern sjogge har eagen út at se nei skoalle rinne. Mar ek op oare plakken hat Arjen in soad oandacht mei syn oppimte auto. In kninehok op it dak, bierblikjes op útlaat, Arjen syn kreativiteit kin gjin grinzen.
En no is de Ljouwerter krante ek al nijsgjirrich nei syn ferhaal. We moatte de krante mar efkes yn de gaten hâlde.