Gespot

Mei al it reinwetter dat der de lêste dagen falt, is it wichtich dat je yn’e hûs droege fuotten hâlde. Rients Hoekstra, meiwurker fan Electra Reduzum, is hjir dwaande mei it beklaaien fan in nij stik dak.