Gespot

It is wer freed, tiid foar in fiskje.
Alle freedtemoarns riidt de fiskboer syn route troch de buorren. Op de fêste plakken stean de minsken al te wachtsjen foar in lekkere kibbeling, lekkerbekje as in sâlte hearring.