Gespot!

It is hjerstfakânsje en de oppas kin net oppasse.
Wat is it dan gesellich as pake del komt. En as it dan ek noch droech waar is kinne Femke en Doutzen Postma moai mei pake de tún yn en die foar heit en mem wer kreas meitsje.