Gespot!

He he, dêr leit er wer…
Efkes gjin gejacht op it hazepaad. Mar yn de sinne de poatsjes droegje fan dat rinnen troch de wiete greiden.