Gespot!

Foar in bûtendoar is it wichtich dat der in goed slot yn sit.
Dêrom is timmerman Hendrik de Jager hjir dwaande mei it ferfangen fan it hang- en slútwurk. Mei sa’n slot, in meerpuntslúting mei plysje karmerk, sitte de bewenners wer in stik feiliger. En troch it pleatsen fan siichbân hâlde se de kjeld ek búten de doar.