Gespot

Dizze wize ûle nimt it der hjoed lekker fan.
Hy ûntflechte syn skûlplak en siet noflik op de hage te sinnebaaie