Gespot!

Dy’t nachts fisket, moat deis de netten droegje. Fisker Ale de Jager is moarns betiid dan ek gauris op paad om de netten leech te heljen. Nei it skjin spuitsjen hinget er se oan stokken te droegjen.