Gespot

Noch in pear wiken, en dan kin beropsfisker Ale de Jager it wetter wer op. Dizze dagen is er drok mei de foarbereidings. Foar it fêstsetten fan de fûken makket er fan douglas- en sparrehout, út it Rijsterbosk, nije fûkestokken.