Gespot

Foar dat  Lútzen en Afke yn har nije stee wenje kinne moat der noch hiel wat barre. Sa is Anton Langeberg fan Langeberg Schoonmaakorganisatie drok dwaande om de bûtengevel ris flink ûnder hannen te nimmen. Mei in hegedrukspuit kriget dat al gau in moai risseltaat.